ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

วีซ่าเชงเก้น - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : บริการเกี่ยวกับวีซ่า : วีซ่า

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า), ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

วีซ่าเชงเก้น

 •  เหตุผลในการขอวีซ่า
 • ข้อแตกต่างระหว่าง การขอวีซ่ากับการขอมีถิ่นพำนัก
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียม
 • ภาคผนวก
 • การประกันการเดินทาง

 • วีซ่าสำหรับ เข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง (Multiple entry visa)
 • การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศใกล้เคียง
 • การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย
 • การที่วีซ่าไม่ผ่านและการยื่นคำร้องขอแก้ไข
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่า

เหตุผลในการขอวีซ่า

วีซ่าคือการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งจะอนุญาตให้เป็นแบบระยะสั้น หรือให้อยู่ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน ภายใน 6 เดือน  เมื่ออายุของวีซ่าสิ้นสุดลง  ผู้ที่ถือวีซ่านั้นจะต้องเดินทางออกจากประเทศฟินแลนด์และอาณาบริเวณประเทศในกลุ่มเชงเก้น พลเมืองของประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่าต้องขอวีซ่าในการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น

 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก  มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ ดปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์

 การได้มาซึ่งวีซ่านั้นไม่ใช่ได้เพราะเป็นสิทธิ การตัดสินว่าจะได้วีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำร้อง  ข้อมูลที่ให้มาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ และยังขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ การตัดสินว่าจะได้หรือไม่นั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ชาวฟินแลนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตฯจะพิจารณาคำร้องเป็นรายๆไป และจะไม่นำคำร้องขอวีซ่ามาเปรียบเทียบกัน

 ในการขอวีซ่า จะยึดเอาตัวผู้สมัครเป็นสำคัญ หากผู้สมัครวีซ่า ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่ลงนามในจดหมายเชิญ หรือให้ผู้อื่นเป็นตัวแทน บุคคลดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลเช่นเดียวกับผู้สมัครวีซ่า

 วีซ่าที่ถูกปฏิเสธ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในรูบแบบฟอร์มตามที่ระบุไว้ในประมวลกฏหมายเรื่องวีซ่า ตามกฏหมายประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์หรือกระทรวงการต่างประเทศ มิได้มีหน้าที่อธิบายในรายละเอียดต่อการตัดสินผลของวีซ่า  ตามมาตรา 17 ของพ.ร.บคนต่างด้าว แทนที่จะใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  การตัดสินว่าจะได้วีซ่าหรือไม่นั้น เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปข้อ 801/2009 (ว่าด้วยเรื่องวีซ่า)

 หากวีซ่าถูกปฎิเสธ ผู้สมัครอาจยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขผลของการตัดสินดังกล่าว ขั้นตอนในการยี่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขคำตัดสินผลของวีซ่า โปรดดูได้จากด้านล่างของหน้านี้  การพิจารณาต่อคำร้องขอแก้ไขผลวีซ่านั้นจะไม่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯคนเดิมที่เป็นผู้ตัดสินผลวีซ่าที่ไม่ผ่านในครั้งแรก

 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ค เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก  มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ ดปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์

การได้มาซึ่งวีซ่านั้นไม่ใช่ได้เพราะเป็นสิทธิ การตัดสินว่าจะได้วีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำร้อง  ข้อมูลที่ให้มาและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ และยังขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ การตัดสินว่าจะได้หรือไม่นั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ชาวฟินแลนด์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตฯจะพิจารณาคำร้องเป็นรายๆไป และจะไม่นำคำร้องขอวีซ่ามาเปรียบเทียบกัน

ในการขอวีซ่า จะยึดเอาตัวผู้สมัครเป็นสำคัญ หากผู้สมัครวีซ่า ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่ลงนามในจดหมายเชิญ หรือให้ผู้อื่นเป็นตัวแทน บุคคลดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลเช่นเดียวกับผู้สมัครวีซ่า

วีซ่าที่ถูกปฏิเสธ จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในรูบแบบฟอร์มตามที่ระบุไว้ในประมวลกฏหมายเรื่องวีซ่า ตามกฏหมายประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์หรือกระทรวงการต่างประเทศ มิได้มีหน้าที่อธิบายในรายละเอียดต่อการตัดสินผลของวีซ่า  ตามมาตรา 17 ของพ.ร.บคนต่างด้าว แทนที่จะใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  การตัดสินว่าจะได้วีซ่าหรือไม่นั้น เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปข้อ 801/2009 (ว่าด้วยเรื่องวีซ่า)

หากวีซ่าถูกปฎิเสธ ผู้สมัครอาจยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขผลของการตัดสินดังกล่าว ขั้นตอนในการยี่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขคำตัดสินผลของวีซ่า โปรดดูได้จากด้านล่างของหน้านี้  การพิจารณาต่อคำร้องขอแก้ไขผลวีซ่านั้นจะไม่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯคนเดิมที่เป็นผู้ตัดสินผลวีซ่าที่ไม่ผ่านในครั้งแรก

ข้อแตกต่างระหว่าง การขอวีซ่า กับ การขอมีถิ่นพำนัก

วีซ่าระยะสั้น หรือการให้พำนักชั่วคราว (ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยว การเยี่ยมครอบครัว เป็นต้น) ในประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก้น ผู้ขอสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 6 เดือน

การอยู่ระยะยาวหรือวัตถุประสงค์เพื่อทำงานต้องขอมีถิ่นพำนัก (resident permit) การขอมีถิ่นพำนักเป็นครั้งแรกต้องขอจากนอกประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ตามพ.ร.บ คนต่างด้าว ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์และเป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางมายังประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์เพื่อมาขอการมีถิ่นพำนักโดยวีซ่าครั้งเดียวกัน  ถ้าเงื่อนไขของการให้มีถิ่นพำนักตรงตามกฎระเบียบเรื่องวีซ่าของสหภาพยุโรป  การพิจารณาเรื่องวีซ่าทำโดยคณะตัวแทนทางการทูตของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ดังนั้นถึงจะเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์ มิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องได้รับวีซ่าเสมอไป กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ตามมาตรา 32 ของประมวลกฏหมายว่าด้วยเรื่องวีซ่า บุคคลผู้ที่อยู่ในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์สามารถขอมีถิ่นพำนักจากนอกประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้ตามมาตรา 50 ของพ.ร.บ คนต่างด้าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอมีถิ่นพำนักดูได้ที่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองฟินแลนด์ (Finnish Immigration Service)

การให้บริการผู้ที่มาขอวีซ่า

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (VFS Global) บริการรับคำร้องในการขอวีซ่า ณ ที่ทำการที่ ชั้น 8  อาคารเดอะ เทรนดี้ (The Trendy Building) สุขุมวิท ซ.13  (อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานาและสถานีอโศก) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฯคือ + 66 2 118 7009 (บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12-00 น. และ 13.00 – 16-00 น.) ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯเจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 • คำร้องเพื่อขอวีซ่าสามารถมายื่นได้ที่สถานทูตฯ แต่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น โดยผ่านทาง เว็ปไซต์ของศูนย์ให้บริการรับคำร้องขอวีซ่า หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข + 66 2 118 7009
 • แผนกวีซ่าของสถานทูตฯจะตอบรับโทรศัพท์ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 15.00 น. ที่เบอร์โทร + 66 2 207 8700 คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ายังสามารถส่งมาได้ที่ viisumi.ban@formin.fi
 • การยื่นคำร้องสำหรับการมีถิ่นพำนัก (Residence Permit)สามารถทำได้ที่สถานทูตฯโดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ในวันจันทร์ ถึง ศุกร์เวลา 13.00-14.00 น. การนัดหมายทำได้โดยการส่งอีเมล์โดยตรงมายังสถานทูตฯที่ viisumi.ban@formin.fi
 • การให้บริการผู้มาติดต่องานกงสุล เช่น เรื่องหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสารทางกฏหมาย เปิด ให้บริการในวันจันทร์ ถึงพฤหัสบดีเวลา8.00 – 11.00 น. ยกเว้นวันศุกร์  อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้คือ ban.konsuli@formin.fi
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการของสถานทูตฯ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ + 66 (0) 81 824 9158 หมายเลขนี้จะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 • วันหยุดทำการของสถานทูตฯ

การยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครวีซ่าสามารถยื่นคำร้องและเอกสารประกอบต่างๆด้วยตัวเองที่ศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า ไม่ควรยื่นคำร้องเกินกว่า 3 เดือน ก่อนการเดินทาง คำร้องใช้เวลาในการดำเนินการ 15 วัน การดำเนินการเรื่องวีซ่าอาจเร็วกว่า 15 วัน ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์หรือนักธุรกิจเป็นผู้มายื่นคำร้อง กรณีบุคคลธรรมดาการดำเนินการอาจใช้เวลาในการพิจารณาถึง 30 วัน

 • ศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าตั้งอยู่ที่อาคาร Alma Link ชั้น 12 ซอยชิดลม (สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดคือสถานีชิดลม) ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารได้โดยทำนัดล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00 – 15.00 น. หากมาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ต้องทำนัดหมายเวลาล่วงหน้าสำหรับการมายื่นขอวีซ่า การทำนัด ทำได้โดยผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า หรือทางโทรศัพท์  รับหนังสือเดินทางได้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 13.00 – 16.00 น. เบอร์โทรของศูนย์ ฯคือ  + 66 2 118 7009 ศูนย์เปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์  8.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • คำร้องขอวีซ่า ถ้าจะส่งมาที่สถานทูตฯ ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นและมายื่นได้ในวัน อังคาร และวันพฤหัสบดี 8.00 – 11.00 น. การนัดหมายสามารถทำได้โดยการโทรติดต่อไปที่ศูนย์ หรือผ่านเว็ปไซต์ (ของศูนย์) การนัดหมายมีความจำกัดเรื่องเวลา ระยะเวลาในการส่งคำร้องไปยังสถานทูตฯ   ใช้เวลาทำการ 15 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องและผลวีซ่าจะแจ้งให้ผู้ที่สมัครหรือผู้มีลายมือชื่อในจดหมายเชิญทราบเท่านั้น  การมอบอำนาจให้ตัวแทนทำได้โดยต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจรูปแบบใดก็ได้   แต่ต้องมีชื่อผู้สมัครและผู้รับมอบอำนาจและเอกสารนั้นลงลายมือชื่อและวันที่โดยผู้สมัคร

ธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะรับชำระเป็นเงินบาท โดยจะปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงแวลานั้นๆ

 • เมื่อทำการยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านั้น ผู้ยื่นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมของบริษัทวีเอฟเอส ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆของบริการเพิ่มเติม (เช่น บริการจัดส่งหนังสือเดินทาง) เป็นเงินสดเท่านั้น
 • ผู้ที่ทำการยื่นวีซ่าโดยตรงกับทางสถานทูตฯ เมื่อยื่นคำร้องแล้วจะได้รับใบนำฝากบัญชีธนาคารเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ ปัจจุบัน ของสถานทูตฯ สามารถตรวจสอบได้ที่ อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะได้รับการยกเว้น เมื่อผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อการศึกษาหรืออบรม ทั้งนี้รวมถึงครูอาจารย์ที่ร่วมเดินทางด้วย (จะพิจารณาเมื่อทำการยื่นวีซ่า)
 • นักวิจัย ซึ่งเดินทางด้วยจุดประสงค์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (จะพิจารณาเมื่อทำการยื่นวีซ่า)
 • สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์  สหภาพยุโรป และ เขตเศรษฐกิจยุโรป ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่ต้องแสดงประกันการเดินทางเมื่อทำการยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า 

A  เยี่ยมเยือนญาติและเพื่อน pdfVisit to relatives and friends

B  ท่องเที่ยว pdfTourist

C  ธุรกิจ pdfBusiness

D  สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองชาวฟินแลนด์ สหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป pdfFamily members of a citizen of Finland and the EU/EEA/CH

ผู้ยื่นวีซ่าได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแสดงประกันการเดินทาง

 • ควรยื่นจดหมายเชิญด้วย เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
 • หากมีความจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งครั้ง ต้องแจ้งรายละเอียดและเหตุผลด้วย
 • พ.ร.บ. คนต่างด้าวฟินแลนด์ ได้กำหนดสมาชิกครอบครัวชาวฟินแลนด์ไว้ดังนี้
 • คู่สมรสของบุคคลที่อาศัยในประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
 • บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังมิได้จดทะเบียนสมรส และมีผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
 • หากบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นผู้เยาว์ ให้ถือผู้ปกครองเป็นสมาชิกครอบครัวด้วย
 • คู่ครองที่มีเพศเดียวกัน ในกรณีที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว

บุคคลที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา โดยไม่นับเรื่องเพศสภาพ จะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับคู่สมรส ในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้อยู่กินร่วมกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  การอยู่กินฉันท์สามีภรรยาจะต้องได้รับการพิสูจน์ เว้นแต่ ทั้งคู่มีสิทธิ์ร่วมกันในการปกครองผู้เยาว์ หรือมีเหตุผลอื่นที่มีน้ำหนัก (ตาม พ.ร.บ. คนต่างด้าว มาตรา 37)

ขั้นตอนกระบวนการเรื่องวีซ่าและเอกสารการมีถิ่นพำนักสำหรับสมาชิกในครอบครัวพลเมืองชาวฟินแลนด์ สามารถตรวจสอบได้ตามลิงก์ด้านล่าง

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=48761&contentlan=1&culture=fi-EN

 • สมาชิกในครอบครัวของพลเมือง EU/EEA หรือ CH (ซึ่งใช้สิทธิในการเดินทางเข้าออกอย่างเสรีในกลุ่มประเทศ EU/EEA)
 • คู่สมรส
 • คู่ครองของบุคคลที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปที่ผ่านการจดทะเบียนรับรองการเป็นคู่ชีวิต
 • ผู้อยู่ในความอุปการะซึ่งอายุต่ำกว่า 21 ปี ของคู่สมรสหรือคู่ครองที่มีคุณสมบัติข้างต้น
 • บุพการีของคู่สมรสหรือคู่ครองที่มีคุณสมบัติข้างต้น

E  การศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา pdfStudies, culture, sports

F  วีซ่าทรานสิท pdfTransit visa

ประกันการเดินทาง

ผู้ยื่นสมัครวีซ่าต้องทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยจะต้องมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร สถานทูตฯจะรับประกันการเดินทางที่ออกโดยบริษัทในยุโรป และบริษัทในไทยที่มีรายชื่อตามลิงก์ด้านล่างนี้

pdfประกันการเดินทาง

การสำรองตั๋วเครื่องบิน

เมื่อยื่นขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ยังไม่ต้องชำระเงิน) หากสถานการณ์อำนวย สถานทูตฯจะออกระยะเวลาของวีซ่าเพิ่มประมาณ 7 วัน ทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาที่เดินทาง เพื่อความสะดวกในการซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากที่วีซ่าผ่านแล้ว ผู้ยื่นวีซ่าพึงตรวจสอบระยะเวลาและจำนวนวันของวีซ่าที่ได้รับ ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับวีซ่าแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

การยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งครั้ง

  โดยปกติวีซ่าเชงเก้นจะออกให้สาหรับการเดินทางเข้าออกเพียงครั้งเดียว แต่หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าและออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งครั้งภายสาหรับการพานักไม่เกิน 90 วัน

หากผู้สมัครต้องการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเชงเก้น (เช่น สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์, รัสเซีย) จะต้องทาเครื่องหมายในช่อง “Two entries” หรือ “Multiple entries” ในการกรอกใบสมัคร ทั้งนี้สถานทูตฯจะพิจารณาออกวีซ่ารูปแบบดังกล่าวตามความจาเป็น ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการยื่นขอเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งรวมถึง หนังสือเชิญหรือหนังสือรับรองการทางานที่ระบุความจาเป็นและระยะเวลาที่ต้องการ

เอกสารจาเป็นสาหรับการยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี

- หลักฐานการเข้าออกประเทศฟินแลนด์อย่างสม่าเสมอ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

- การเดินทางเข้าและออกตามกฎระเบียบ ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่เชงเก้นเกินกาหนด

- เอกสารแสดงถึงความจาเป็นที่จะต้องมีวีซ่าสาหรับการเดินทางเข้าออกประเทศฟินแลนด์หลายครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า

- เอกสารประกันการเดินทางในแต่ละทริป ( สาหรับการยื่นขอในครั้งแรก อนุญาตให้แสดงเอกสารประกันฯเฉพาะทริปแรกได้)

 ข้อควรระวัง แม้ผู้สมัครจะได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกมากกว่า 1 ครั้งแต่ท่านจะสามารถพานักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 180วันเท่านั้น

สาหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าออกหลายครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีและทาตามเงื่อนไขของวีซ่าอย่างถูกต้อง ท่านมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าเข้าออกหลายครั้งสาหรับระยะเวลา 2-3ปีได้ ทั้งนี้การสมัครจะใช้เอกสารเดียวกับที่ยื่นแบบปกติ

การเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น

แม้ว่าผู้เดินทางจะได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูตฯแล้ว ประเทศที่เดินทางเข้าจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งในเงื่อนไขของการเข้าประเทศ ผู้ที่ต้องใช้วีซ่าพึงต้องสามารถแสดงเอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่า ประกันการเดินทาง และหากจำเป็น เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (เช่น จดหมายเชิญ) นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องใช้วีซ่าต้องมีงบมากพอสำหรับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง  ตลอดจนค่าครองชีพในประเทศปลายทางกระทั่งเดินทางกลับ

การขอวีซ่าในประเทศเพื่อนบ้าน

สถานทูตเยอรมนีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในการออกวีซ่าใน กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (เช่น จดหมายเชิญ) จะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมัน หรือภาษาอังกฤษ  รายละเอียดเพิ่มเติมของการยื่นวีซ่า สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงย่างกุ้ง กรุงพนมเปญ และกรุงเวียงจันทน์

การขอวีซ่าวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย

สถานทูตฟินแลนด์ประจำกรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปยังประเทศเอสโตเนีย ผู้สมัครสามารถยื่นวีซ่าผ่านทางศูนย์รับยื่นฯหรือยื่นโดยตรงกับทางสถานทูตฯก็ได้ ซึ่งใช้เอกสารชนิดเดียวกับกับที่ใช้ยื่นของวีซ่าฟินแลนด์

การปฏิเสธวีซ่าและการยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำตัดสิน

เหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าจะชี้แจงกับผู้ยื่นโดยแบบฟอร์มพื้นฐาน โดยแบบฟอร์มจะแสดงเหตุผลที่ใช้ตัดสินการปฏิเสธวีซ่า ซึ่งจะประกอบด้วยเหตุผลที่ขัดกับบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการตรวจลงตรา มาตรา 32 และสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอในการอนุมัติวีซ่า การปฏิเสธวีซ่าจะเกิดเมื่อเงื่อนไขเบื้องต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

การปฏิเสธวีซ่าอาจมีสาเหตุมาจาก

 • ผู้ยื่นสมัครวีซ่าไม่มีเอกสารการเดินทางที่ยังคงมีอายุ
 • ผู้ยื่นสมัครวีซ่าไม่สามารถแสดงเอกสารแสดงจุดประสงค์ของการเดินทาง
 • ผู้ยื่นสมัครวีซ่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตในช่วงเดินทาง
 • เจตนาของผู้ยื่นสมัครวีซ่าที่จะออกจากพื้นที่กลุ่มประเทศเชงเก้นไม่ชัดเจน

ผู้ยื่นสมัครวีซ่าอาจถูกห้ามเข้าประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์หรือประเทศเชงเก้นอื่น หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ผลวีซ่าไม่สามารถอุทธรณ์ได้ แต่ผู้ยื่นสมัครวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางสถานทูตฯได้  โดยจะต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วันหลังจากได้รับผลวีซ่า ที่สถานทูตฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำตัดสิน Instructions for Rectification request

ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด คำร้องขอแก้ไขคำตัดสินอาจไม่ได้รับการพิจารณา

พิมพ์หน้านี้

เอกสารฉบับนี้

เว็บไซต์งานบริการต่างประเทศอื่นๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงล่าสุด 16/5/2561


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา