ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : ติดต่อเรา

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi - วีซ่า: viisumi.ban@formin.fi
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

ที่อยู่ติดต่อ :
อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ :
สถานทูตฟินแลนด์
ตู้ไปรษณีย์กลาง 295
กรุงเทพฯ 10501
ประเทศไทย

รายละเอียดการให้บริการ:

  • รับคำร้องในการขอวีซ่า ให้บริการ ณ ที่ทำการที่ ชั้น  12 อาคารอัลมา ลิงค์ (Alma Link) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. สามารถมายื่นคำร้องได้โดยจะทำการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ แต่ หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าคือ + 66 2 118 7009 (เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12-00 น. และ 13.00 – 16-00 น.) ที่ศูนย์ฯเจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • หากต้องการมายื่นคำร้องในการขอวีซ่าที่สถานทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น โดยทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าหรือโดยทางโทรศัพท์ + 66 2 118 7009
  • การติดต่อกับแผนกวีซ่าทางโทรศัพท์สามารถทำได้ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา  14.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่หมายเลข + 66 2 207 8700 หรือจะส่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ามาที่อีเมล์ viisumi.ban@formin.fi
  • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสำหรับการมีถิ่นพำนักสามารถมายื่นคำร้องได้ที่สถานทูตฯ โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ – พฤหัสบดี  13.00 – 14.00 น. การนัดหมายทำได้โดยการส่งอีเมล์มายังสถานทูตฯ  viisumi.ban@formin.fi
  • เวลาให้บริการงานกงสุล งานหนังสือเดินทาง และรับรองเอกสารทางกฏหมาย คือ วันจันทร์ – พฤหัสบดี 8.30 – 11.30 น. งดให้บริการงานกงสุลทุกวันศุกร์
  • อีเมล์ของแผนกกงสุลคือ ban.konsuli@formin.fi
  • หากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข + 66 (0) 81 824 9158 หมายเลขนี้จะใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

เว็บไซต์  www.finland.or.th/fi/

Facebook: www.facebook.com/FinnishEmbassyBangkok

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน สายโทรของสถานทูตคือ 66 (0)81 824 9158 หมายเลขนี้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านกงสุลหลังเวลาทำการ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

Map:


View Larger Map

พิมพ์หน้านี้

เอกสารฉบับนี้

ปรับปรุงล่าสุด 2/7/2558


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา