ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

บริการด้านวีซ่า - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : บริการเกี่ยวกับวีซ่า

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า), ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

บริการด้านวีซ่า

แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (VFS Global) จะย้ายที่ทำการใหม่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยที่ทำการใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 10/104-106 (801-803) อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น8  สุขุมวิทซ.13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้านานาและสถานีอโศก

ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯให้บริการรับยื่นวีซ่าและการส่งคืนหนังสือเดินทางและผลการพิจารณาวีซ่าเท่านั้น โดยขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าจะดำเนินการโดยสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯจะเปิดในบริการ ณ ที่ทำการเก่าจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 และจะเปิดให้บริการ ณ ที่ทำการใหม่  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

คำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นได้โดยการทำนัดล่วงหน้า หรือไม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่ท่านเดินทางเป็นหมู่คณะซึ่งเกินกว่า 4 ท่านขึ้นไปต้องทำนัดหมายเวลาล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า การนัดเวลาดังกล่าวทำได้โดยผ่านทาง เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข + 66 2 118 7009 วันจันทร์ ถึงศุกร์ ระหว่าง 8.00– 12.00 น. และ 13.00  – 16.00 น. ทางศูนย์ฯสามารถให้บริการตอบคำถามได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย   เวลาทำการและที่ตั้งของศูนย์สามารถดูได้จากที่นี่

การยื่นคำร้องขอวีซ่าถ้าต้องการมายื่นที่สถานทูตฯ  ต้องทำโดยผ่านการนัดหมายเท่านั้น โดยมายื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ในวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 11.30 น. เวลาที่จะนัดหมายได้นั้นมีกรอบเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการส่งคำร้องมายังสถานทูตฯใช้เวลา 15 วัน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง การนัดหมายสำหรับยื่นขอวีซ่าสามารถนัดผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าหรือโดยทางโทรศัพท์หมายเลข + 66 2 118 7009  ทางสถานทูตฯจะให้บริการในการตอบคำถามของท่านที่ถามมาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 15.00 น.ที่โทรศัพท์หมายเลข + 66 2 207 8700 การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่สามารถทำได้ด้วยการโทรศัพท์มาที่แผนกวีซ่าของสถานทูตฯ  อีเมล์ที่จะสอบถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าคือ viisumi.ban@formin.fi

ระบบข้อมูลวีซ่า (VIS)

 หลังจากที่มีการใช้ระบบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้ที่ยื่นสมัครวีซ่าเชงเก้น (Schengen)ทุกท่านจะต้องให้ข้อมูลทางชีวภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ได้แก่ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วและรูปภาพ 1 รูปเวลาที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า รูปถ่ายดังกล่าวต้องถ่ายที่ศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า ส่วนข้อมูลทางอัตลักษณ์นั้นจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของระบบ VIS  ซึ่งเป็นระบบข้อมูลที่ช่วยให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกเชงเก้นสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่ ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm

รายละเอียดการให้บริการ

 • รับคำร้องในการขอวีซ่า ให้บริการ ณ ที่ทำการที่ ชั้น  ชั้น 14 อาคารแอทธีนีทาวเวอร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. สามารถมายื่นคำร้องได้โดยจะทำการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ แต่ หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าคือ + 66 2 118 7009 (เปิดทำการ วันจันทร์ ศุกร์ 8.00 – 12-00 น. และ 13.00 – 16-00 น.) ที่ศูนย์ฯเจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • หากต้องการมายื่นคำร้องในการขอวีซ่าที่สถานทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น โดยทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าหรือโดยทางโทรศัพท์ + 66 2 118 7009
 • การติดต่อกับแผนกวีซ่าทางโทรศัพท์สามารถทำได้เฉพาะ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา  14.00 – 15.00 น. ที่หมายเลข + 66 2 207 8700 หรือจะส่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ามาที่อีเมล์ viisumi.ban@formin.fi
 • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสำหรับการมีถิ่นพำนักสามารถมายื่นคำร้องได้ที่สถานทูตฯ โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ พฤหัสบดี  13.00 – 14.00 น. การนัดหมายทำได้โดยการส่งอีเมล์มายังสถานทูตฯ  viisumi.ban@formin.fi
 • เวลาให้บริการงานกงสุล งานหนังสือเดินทาง และรับรองเอกสารทางกฏหมาย คือ วันจันทร์ พฤหัสบดี 8.30 – 11.30 น. งดให้บริการงานกงสุลทุกวันศุกร์
 • อีเมล์ของแผนกกงสุลคือ ban.konsuli@formin.fi
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข + 358 9 160 55555 หมายเลขนี้จะใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 • วันหยุดทำการของสถานทูตฯ

ความคืบหน้าในการยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า จะดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องและผลของวีซ่าจะส่งมอบให้ได้เฉพาะผู้สมัครวีซ่าเท่านั้น  ผู้เชิญที่ให้ลายเซ็นต์ไว้ในจดหมายเชิญไม่ได้เป็นผู้สมัครวีซ่า หากผู้สมัครวีซ่ามอบอำนาจให้ผู้ที่ลงนามในจดหมายเชิญหรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทน บุคคลดังกล่าวที่เป็นตัวแทนจะได้รับทราบข้อมูลเช่นเดียวกับผู้ที่สมัครวีซ่า เอกสารสำคัญในการมอบอำนาจจะต้องปรากฏชื่อของผู้สมัครวีซ่าและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน และจะต้องลงลายมือชือโดยผู้สมัครวีซ่าเท่านั้น

หน่วยงานราชการไทยที่ทำเรื่องวีซ่าเข้าประเทศไทยและการมีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่า

การให้บริการผู้ที่มาติดต่อ

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ (VFS Global) บริการรับคำร้องในการขอวีซ่า ณ ที่ทำการที่ ชั้น 8  อาคารเดอะ เทรนดี้ (The Trendy Building) สุขุมวิท ซ.13  (อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานาและสถานีอโศก) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. ผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า แต่หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร  หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฯคือ + 66 2 118 7009 (บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12-00 น. และ 13.00 – 16-00 น.) ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯเจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 • หากต้องการมายื่นคำร้องในการขอวีซ่าที่สถานทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น โดยทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าหรือโดยทางโทรศัพท์ + 66 2 118 7009
 • การติดต่อกับแผนกวีซ่าทางโทรศัพท์สามารถทำได้เฉพาะ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา  14.00 – 15.00 น. ที่หมายเลข + 66 2 207 8700 หรือจะส่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ามาที่อีเมล์ viisumi.ban@formin.fi
 • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสำหรับการมีถิ่นพำนักสามารถมายื่นคำร้องได้ที่สถานทูตฯ โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ พฤหัสบดี  13.00 – 14.00 น. การนัดหมายทำได้โดยการส่งอีเมล์มายังสถานทูตฯ  viisumi.ban@formin.fi
 • เวลาให้บริการงานกงสุล งานหนังสือเดินทาง และรับรองเอกสารทางกฏหมาย คือ วันจันทร์ พฤหัสบดี 8.30 – 11.30 น. งดให้บริการงานกงสุลทุกวันศุกร์
 • อีเมล์ของแผนกกงสุลคือ ban.konsuli@formin.fi
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข + +358 9 160 55555หมายเลขนี้จะใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 • วันหยุดทำการของสถานทูตฯ

พิมพ์หน้านี้

เอกสารฉบับนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงล่าสุด 14/9/2559


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา